Integracja

Integracja rozumiana jest jako stan i jako proces. Przez integrację rozumiemy zarówno dążenie do utworzenia nowej struktury, jak i jej

funkcjonowanie. Integracja jest więc związana z koordynacją a następnie unifikacją działań jednostek, które rozpoczęły ten proces. Integrację można rozumieć jako proces umacniania i intensyfikowania kontaktów między państwami w sferze gospodarki, kultury, turystyki i informacji. Integracja to proces polegający na rozszerzeniu i zacieśnieniu współpracy między państwami, ale także proces zmierzający do stworzenia jednej całości, z samodzielnych dotąd organizmów państwowych w strukturę ponadnarodową .

Dalej >

Polityka czynnikiem ograniczającym integrację

deflacyjnego modelu polityki gospodarczej. W przypadku braku zmian, polityka ta będzie nadal czynnikiem ograniczającym integrację, będzie wręcz sprzyjać tendencjom odśrodkowym, obserwowanym zwłaszcza w krajach o znacznym potencjale rozwojowym, mających duże niewykorzystane zasoby czynników produkcji oraz do odrobienia znaczny dystans w stosunku do średniej unijnej w poziomie PKB na jednego mieszkańca.

Dalej >

Ruch Europejski

– by najpierw zbudować polityczne instytucje demokratycznej Europy, odbierając narodowym władzom sądowniczym prawo inicjatywy, decyzji i wykonania, a powierzając je władzy wykonawczej, parlamentowi

i sądownictwu europejskiemu” . Federaliści wychodzili bowiem z założenia, że Europa podzielona na suwerenne państwa nie będzie w stanie wpływać zarówno na politykę światową jak i na rozwój gospodarczy. Ograniczanie suwerenności państw na rzecz organów międzynarodowych, ma na celu uniknięcie wojen i konfliktów międzynarodowych. Według federalistów, integracja polega na centralizacji określonych funkcji na szczeblu rządu federalnego oraz decentralizacji na poziomie regionalnym

Dalej >

Zmniejszający się udział surowców i żywności

Trzecim zjawiskiem handlu europejskiego jest zmniejszający się udział surowców i żywności. W przypadku surowców, podstawową rolę odgrywa wysoka elastyczność cenowa popytu i niska elastyczność cenowa podaży na rynku międzynarodowym, a więc zjawiska całkowicie odmienne niż w przypadku wyrobów

Dalej >

W obliczu realizacji Strategii Lizbońskiej

W obliczu realizacji Strategii Lizbońskiej myślenie i próby radzenia sobie w pojedynkę – w ramach polityk narodowych – nie mogą przynieść żadnych dobrych i trwałych rezultatów. Wykorzystanie wielkiej rezerwy rozwojowej jaką jest rzeczywiście jednolity rynek wewnętrzny jest zatem konieczne. Sytuacja gospodarcza będzie więc stymulować integrację

Dalej >

Powstanie inicjatywy zdolności obronnych

Swego rodzaju lekarstwem na „chorobę luki technologicznej” między USA i Unią Europejską miało być powstanie inicjatywy zdolności obronnych. W nowej sytuacji jaka ukształtowała się w świecie po

-11 września 2001 r. wymaga ona jednak przeglądu i aktualizacji. Uważa się, że przede wszystkim należy ustanowić priorytety, a nie tylko długą listę życzeń. Jeśli bowiem priorytetów jest kilkadziesiąt to można powiedzieć, że nie ma ich w ogóle. Oprócz tego lista ta powinna być wzbogacona

Dalej >

Nurt ponadnarodowy

Nurt ponadnarodowy jest widoczny w działaniach podejmowanych przez Wspólnoty: m.in. działania podejmowane w celu osiągnięcia integracji gospodarczej Europy, wprowadzenie od 1 stycznia 1999 r. wspólnej waluty -EURO.

Nurt międzynarodowy jest widoczny w dążeniach do realizacji pozawspólnotowych zadań Unii, a więc wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz spraw wewnętrznych i sądownictwa. Cele Unii w tych dziedzinach to: osiągnięcie trwałego i zrównoważonego postępu społeczno- gospodarczego, potwierdzenie tożsamości w skali międzynarodowej, umacnianie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich, rozwijanie bliskiej współpracy policyjnej i sądowej.

Dalej >

W handlu z pozostałymi krajami europejskimi

W całym okresie międzywojennym w handlu zagranicznym Polski, w tym w handlu z pozostałymi krajami europejskimi, zwłaszcza z głównymi partnerami, ujawniało się typowe zjawisko dla handlu krajów o niskim poziomie dochodu narodowego, słabo rozwiniętej infrastrukturze i słabo rozwiniętym przemyśle z krajami wtedy dominującymi. Stopień przetworzenia towarów był znacznie wyższy w imporcie niż w eksporcie. W imporcie największą rolę odgrywały maszyny i urządzenia, wyroby chemiczne i farmaceutyczne, środki transportu oraz surowce i tkaniny włókiennicze. Natomiast w eksporcie zdecydowanie dominowały surowce mineralne i rolnicze (głównie węgiel, cynk, żelazo, cukier, produkty gospodarki roślinnej i zwierzęcej). Potwierdzają to dane tablicy 2.

Dalej >

Funkcjonaliści

Jak oświadczył Robert Schuman, 9 maja 1950 r. przedstawiając założenia EWWiS, Europa nie powstanie za jednym zamachem, ani w ramach konstrukcji całościowej – lecz zostanie utworzona dzięki konkretnym przedsięwzięciom, które przede wszystkim zrodzą faktyczną solidarność .

Funkcjonaliści traktowali drogę dochodzenia do federalistycznej formy integracji jako proces, postęp techniczny, powodujący zmiany w gospodarce, kulturze. Prymat gospodarki nad polityką w procesach międzynarodowej

Dalej >